Private investeringen zijn een uitstekend middel om problemen in het verschillende gebieden op te lossen

Kabinet geeft ruim baan aan private investeringen in overheidstaken

Private investeringen zijn een uitstekend middel om problemen in het onderwijs, hulp aan vluchtelingen, schuldproblematiek of hardnekkige werkloosheid op te lossen. Dat vindt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij roept gemeenten op vaker gebruik te maken van een zogeheten Social Impact Bond (SIB). Een SIB is een prestatiecontract tussen een overheidsinstantie en een investeerder, waarbij de doelen van tevoren zijn vastgesteld. Overheden dragen niet zelf het financiële risico. Pas na afloop van een project betalen ze voor de behaalde resultaten. Naast de maatschappelijke winst vormt de besparing op bijvoorbeeld uitkeringen het financiële rendement voor de investerende partij. VVD-bewindsvrouw Van Ark deed haar oproep op een bijeenkomst waar politici met vertegenwoordigers van banken en vermogensfondsen discussieerden over de voorwaarden waaronder een SIB kan worden ingezet. ‘Ik ben echt gegrepen door de mogelijkheden om met SIB’s slimmer, sneller en beter dan op de traditionele manier grote groepen mensen te helpen’, zei ze na afloop tegen het FD.

Statushouders aan het werk

De SIB is aan een gestage opmars bezig. De eerste projecten laten gunstige uitkomsten zien. In Rotterdam is 59 procent van een eerste groep jongeren via een onder meer door ABN Amro gefinancierde SIB sneller dan gemiddeld het geval is uitgestroomd naar werk, opleiding of eigen bedrijf. In de gemeente Veldhoven is met geld van een familiefonds in ruim een jaar tijd bijna de helft van de statushouders uit de bijstand aan het werk of volgt een opleiding. In Enschede loopt een SIB waarbij inwoners van de stad met een bijstandsuitkering de kans krijgen op een baan in Duitsland. Een veel aangehaalde verklaring voor het succes is dat de verantwoordelijkheid bij de investerende partij ligt. De financiële prikkel zorgt voor een doelgerichte uitvoering en begeleiding.

Onverwachtse steun SP

Van Ark kreeg onverwachts bijval van SP-senator Hans-Martin Don, in het dagelijkse leven directeur van het Leger des Heils Zuid-Nederland. Met enige ironie zei hij: ‘Een SIB brengt de socialistische heilstaat wellicht een stapje verder weg, maar het maatschappelijke rendement is hoog. Ik vind het geen probleem als een commerciële partij er dan geld aan verdient.’ Volgens Don kijkt het Leger des Heils ‘met grote interesse naar de SIB’s’. Bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting.

Vorig jaar nog stelde onder andere de SP fractie in de Tweede Kamer kritische vragen over het gebruik van de SIB. De partij vraagt zich af of vermenging tussen overheidstaken en privaat geld wel een gewenste ontwikkeling is. Prima, vindt Don. ‘Het is heel goed dat het debat wordt gevoerd, maar we moeten durven te experimenteren. Op die manier heb ik het onderwerp besproken met mijn fractievoorzitter in de senaat.’

Een andere tegenwerping is dat lokale overheden het risico lopen te afhankelijk te worden van niet-publieke middelen bij het in stand houden van diensten die door de landelijke overheid zijn afgestoten. Van Ark: ‘Dit gaat over veel meer dan geld of bezuinigingen. Complexe problematiek is er altijd geweest. Lang voor alle bezuinigingsrondes en decentralisaties.’

Veel onwennigheid

Vertegenwoordigers van familiefondsen zien nog veel onwennigheid bij de overheid, vertelde Cortijn van Valkenburg, werkzaam bij vermogensbankier InsingerGillissen en penningmeester van het fonds Fundatie van den Santheuvel, Sobbe. Het fonds participeert onder andere in de SIB in Veldhoven. ‘Geld en enthousiasme zijn er voldoende. Waar wij tegenaan lopen is dat er te weinig SIB’s zijn om in te participeren.’

Een SIB overstijgt vaak meerdere portefeuilles en vergt veel beleidsmatige flexibiliteit bij een gemeente of provincie. Bovendien kan de winst pas na aan het einde van de looptijd worden geïncasseerd, hetgeen vaak op boekhoudkundige barrières stuit. Of zoals een van de aanwezigen zei: ‘Een social impact bond is in een powerpoint-presentatie makkelijk kloppend te maken. In een spreadsheet wordt het een stuk lastiger.’

Alternatief voor subsidie

De Delftse wethouder Hatte van der Woude kondigde aan de mogelijkheden in haar gemeente zeker te gaan verkennen: ‘Ik zie de SIB als een goed alternatief voor subsidie. Daarbij stel je vooral geld beschikbaar voor het leveren van een inspanning. Het klinkt zinvoller om voor een resultaat te betalen.’

Op de steun van Van Ark kan ze alvast rekenen: ‘ Sommige maatschappelijke problemen zijn zo hardnekkig dat alleen overheidsoptreden onvoldoende is. Het zijn jouw inwoners of cliënten, daar heb je een verantwoordelijkheid voor, maar ik zie niet in waarom je niet andere kennis en kunde mag inschakelen die lonend is. Werken met een SIB is nu nog vaak pionierswerk. Ik wil de huiver wegnemen en gemeenten steunen die hier innovatief mee aan het werk gaan.’
– Rob de Lange

Bron: https://fd.nl/economie-politiek/1286998/kabinet-geeft-ruim-baan-aan-private-investeringen-in-overheidstaken?utm_medium=social&utm_source=app&utm_campaign=SHR_ARTT_20190127&utm_content=economie-politiek