Privacyverklaring loopbaan en re-integratie dienstverlening

Future Werkt vindt jouw privacy belangrijk. Daarom laten we je via deze privacyverklaring weten hoe persoonsgegevens worden verzameld, welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe we met je persoonsgegevens omgaan. Daarnaast worden de rechten benoemd die je hebt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

__________________________________________________________________________________

Hoe worden persoonsgegevens verzameld?

We verzamelen gegevens die nodig zijn om een goed loopbaan- of re-integratietraject te kunnen uitvoeren. De gegevens die we verzamelen worden niet voor andere doeleinden gebruikt. We registreren gegevens, die veelal door jouzelf of de opdrachtgever worden aangeleverd, en aantekeningen en correspondentie die we lopende het traject verzamelen.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Voor het onderhouden van contact kan Future Werkt de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Naam organisatie en functie
 • Contactgegevens, zoals adresgegeven, e-mailadres en telefoonnummer
 • CV
 • Functionele mogelijkhedenlijst (FML) en belastbaarheid
 • Arbeidsdeskundig rapport
 • Gegevens in rapportages (trajectplan, voortgangsrapportages, eindrapportage)
 • Gespreksverslagen
 • Testresultaten (assessment, beroepentest)
 • Ziekmeldingen
 • Inhoud van communicatie, zoals e-mail en uitnodigingen

Wij registreren geen medische gegevens en gegevens over bijvoorbeeld afkomst, religie of politieke kleur.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Future Werkt verzamelt en verwerkt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring.

De persoonsgegevens die worden verwerkt worden gebruikt om/voor:

 • Contact op te kunnen nemen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening
 • Het bieden van begeleiding op maat naar en bij een passende werkkgever
 • Kunnen voldoen aan relevante wet- en regelgeving, zoals de Wet verbetering Poortwachter
 • Het verrichten van administratieve handelingen zoals planning van afspraken en toesturen van rapportages
 • Evaluatie van de dienstverlening
 • Facturatie
 • Management- en voortgangsrapportages

 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de met onze opdrachtgevers overeengekomen dienstverlening en met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene. Verwerking is nodig om uitvoering te geven aan verplichtingen of de uitoefening van rechten van Future Werkt of betrokkene. Dit op het gebeid van arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht.

Met wie worden je persoonsgegevens gedeeld?

Future Werkt beschikt over een geautomatiseerd cliëntvolgsysteem, maar waar mogelijk werken we vanuit het systeem van je werkgever, zodat zo min mogelijk persoonsgegevens door ons hoeven te worden verwerkt.

Clientvolgsysteem

Ten behoeve van de dienstverlening, managementinformatie en facturatie worden je persoonsgegevens opgeslagen in een geautomatiseerd registratiesysteem. Het systeem is alleen toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers van Future Werkt voor wie dat noodzakelijk is voor de taakuitvoering en afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord en een two factor authentication (2FA).

Papieren dossiers

In principe werkt Future Werkt niet met papieren dossiers. Mocht bij uitzondering wel worden gewerkt met papieren dossiers, dan worden die bewaard in het kantoor van Future Werkt. De dossiers zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Future Werkt. De dossiers worden bewaard in afsluitbare dossierkasten.

Verstrekken van persoonsgegevens

Met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene en op basis van een verwerkersovereenkomst kunnen persoonsgegevens aan derde verstrekt.. Daarnaast kunnen we je naam en voornaam doorgeven om je aan te melden bij een potentiële werkgever, een opleider of een interventiepartij in het kader van je re-integratie. Deze derden mogen je persoonsgegevens slechts verwerken voor de eerder genoemde doeleinden.

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners verstrekken wij je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of partijen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Persoonsgegevens worden alleen op servers opgeslagen die zich binnen Nederland bevinden en aan de Europese veiligheidsnormen voldoen.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Na afloop van het begeleidingstraject zal Future Werkt je gegevens maximaal 2 jaar bewaren. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Future Werkt zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten zoals de fiscale of medische bewaarplicht.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens we van je hebben, kun je contact met ons opnemen via privacy@figroep.nl.

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over en inzage krijgen in welke persoonsgegevens wij hebben en wat we ermee doen
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 

Klacht indienen

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Future Werkt, laat dit dan vooral aan ons weten. Mochten wij er gezamenlijk niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de landelijke privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Future Werkt
Herculesplein 88
3584 AA Utrecht
030-2193900
privacy@figroep.nl

Wijzigingen privacyverklaring

Future Werkt kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van mogelijke wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2019.